Телефон гарячої лінії: (098) 750-22-55
Рухайся до життя без болю!
Записатися до лікаря

Рецензія на книгу «СИСТЕМА ІНТЕГРАТИВНОЇ КІНЕЗІТЕРАПІЇ»

Рецензія на монографію Б.М. Кравченка

«СИСТЕМА ІНТЕГРАТИВНОЇ КІНЕЗІТЕРАПІЇ»

Сучасний метод фізичної реабілітації при захворюваннях хребта і суглобів

 

Захворювання хребта і суглобів займають провідне місце в структурі загальної захворюваності і спостерігається тенденція до динамічного їх росту. Ці захворювання давно вже набули статусу «хвороби цивілізації». Швидкими темпами зростає кількість хірургічного вирішення цих проблем, а це є свідченням низької ефективності консервативного лікування.

Автор монографії, досліджуючи цю проблему, робить висновок, що однією з причин такої ситуації є беззастережна орієнтація медицини на лікування симптомів захворювання, при цьому ігноруючи їх причини. Таке симптоматичне лікування не вирішує механічні проблеми, пов’язані з кістково-м’язовим дисбалансом, зміщенням хребців, порушенням рухливості, кровопостачанням або іннервацією органів тощо. Крім цього, залишається незадіяним величезний потенціал кінезітерапії в комплексі з кінезіологією, у яких закладені принципи холістичної медицини.

Виникла ситуація, яка вимагає узагальнення всього накопиченого досвіду, перегляду низки аспектів патогенезу, діагностики і лікування захворювань кістково-м’язової системи і потребує невідкладних зусиль з метою створення дієвого інструментарію.

Якраз цим питанням і присвячена наукова праця Б. М. Кравченка, в якій на сучасному рівні, на базі аналізу значного обсягу власного матеріалу та наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів запропонована унікальна методика «Система інтегра- тивної кінезітерапії» (СІК) відновлення здоров’я, реабілітації та профілактики захворювань опорно-рухового апарату.

Вона базується на синтезі кінезіологічної діагностики, корекції та кінезітерапії. Інтегративний підхід дозволяє не тільки зняти больовий синдром, а й діагностувати і усунути першопричину, при цьому позитивно впливаючи на весь організм хворого.

За допомогою мануального м’язового тестування визначається причина патології і методи її корекції. За результатами тестування та корекції розробляється індивідуальна кінезітерапевтична програма, яка забезпечує відновлення та активізацію внутрішніх регенераційних і відновних процесів в організмі людини шляхом виконання фізичних вправ.

В монографії доведено, що для успішного відновлення кістково-м’язової системи необхідно визначити і правильно скорегувати стан м’язів і внутрішніх органів, відновити оптимальний руховий стереотип. Система інтегративної кінезі- терапії забезпечує умови для відновлення фізіологічно-нормального функціонування органів і систем за допомогою максимальної мобілізації внутрішніх резервів організму для боротьби з хворобою, відновлення сили м’язового волокна та запуску регенераційних процесів.

В цьому контексті автор наголошує на важливості усвідомлення того, що, наприклад, грижа міжхребцевого диска — це не просто випинання або руйнування структури хребетного диска, а наслідок біомеханічних порушень руху в хребті. Артроз колінного або кульшового суглоба — це також результат порушення біомеханіки кісток, які рухаються м’язами, керованими нервовою та ендокринною системами.

Автор монографії зазначає, що хронічні захворювання внутрішніх органів також призводять до слабкості м’язів і, тим самим, до обмеження рухів в суглобах і в хребті. Всі захворювання кістково-м’язової та нервової систем обов’язково викликають тонусові і рухові дисфункції м’язів. Захворювання внутрішніх органів (органічні і функціональні) супроводжуються зниженням тонусу міофасціальних структур і призводять до погіршення адаптаційних можливостей.

Таким чином, в монографії представлений новий напрямок і унікальна технологія немедикаментозного підходу до відновлення здоров’я, реабілітації та профілактики захворювань хребта та суглобів. Вона базується на двох основних принципах:

  • кінезіології — нервова система змінює тонус м’язів, реагуючи на дисбаланс в роботі внутрішніх органів або систем організму;
  • кінезітерапії — правильний рух створює умови для відновлення сили м’язового волокна, формування оптимального рухового стереотипу та запуску регенераційних процесів.

Автор наголошує, що стратегічно важливим в процесі лікування є виявлення м’язів, які знаходяться в гіпо- та гіпертонусі, причин їх слабкості або надмірного напруження. Гіпотонічні м’язи виступають в якості індикаторів патологічних змін і є провокаторами порушень рухового стерео- типу. Слабкість одних м’язів призводить до вкорочення і надлишкової роботи інших. У процесі руху гіпотонічний м’яз швидко слабшає і йому починають допомагати інші м’язи, які, в свою чергу, перевантажуються і починають боліти. Крім цього перенапружені м’язи є причиною кісткового дисбалансу — відбувається зміщення кісткових структур в сторону вкорочених м’язів.

Автором переконливо доведено, що ні кінезітерапія, ні мануальні методи лікування не є самодостатніми і їх використання окремо одне від одного є неефективним, а іноді може зашкодити здоров’ю пацієнта. Для закріплення ефекту мануального лікування виникає необхідність у застосуванні заходів по відновленню сили та функцій м’язів, а перш ніж перейти до кінезітерапевтичного впливу на організм пацієнта, необхідно усунути кістково-м’язовий дисбаланс. Згідно СІК цього можна досягнути, одночасно відновлюючи кістково-м’язовий баланс і зміцнюючи м’язи за допомогою мануальних технік і комплексів вправ на силових тренажерах, передбачених методикою.

Важливою особливістю СІК є холістичний (інтегративний) підхід до пацієнта, який дозволяє підібрати персоналізоване лікування з урахуванням його особливостей, історії хвороби. В процесі мануального м’язового тестування визначаються індивідуальні особливості будови і функціональності кістково-м’язової системи, що дає можливість створити найбільш гармонійну та ефективну програму для кожного пацієнта, а значить — прискорити процес одужання і відновлення.

Практичне застосування методу відбувалося на базі Медичного центру кінезітерапії «KinesisLife». Проведений автором аналіз динаміки результатів відновлювальної терапії основних захворювань хребта та суглобів свідчить про ефективність методики. Накопичений досвід застосування методики став основою:

  • розробки клінічних протоколів терапії відповідних захворювань;
  • створення чітких теоретико-практичних засад лікування, реабілітації та профілактики неврологічних та ортопедичних захворювань;
  • систематизації й узагальнення методів діагностики захворювань кістково-м’язової системи, прийомів корекції міофасціальних патологій;
  • систематизації й узагальнення мануальних технік та фізичних вправ корекції рухового стереотипу та фізичних вправ відновлення тонусу і сили м’язового волокна;
  • встановлення чітких показань до застосування СІК.

Монографія написана в науковому стилі, вона викладена строго науковою мовою на високому науково-методичному рівні. Отримані результати є актуальними і відповідають потребам сучасної медичної науки та практики. Розроблена методика є кроком до запровадження в практику принципів холістичної медицини. Незважаючи на те, що монографія написана фаховою науковою мовою, логіка викладу та підхід до подання автором матеріалу, забезпечить їй багаточисельну читацьку аудиторію як серед лікарів, науковців, студентів, так і серед тих, хто цікавиться проблемами немедикаментозного лікування хребта та суглобів.

Сташкевич Анатолій Трохимович,

керівник відділу хірургії хребта з спінальним (нейрохірургічним) центром Інституту травматології та ортопедії НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.